Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Sveikatos priežiūra ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje – funkcijos, nustatytos Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V – 58.

Darbo laikas:

Antradieniais – 8.30 -12.30

Ketvirtadieniais – 8.30 – 12.30

Pagrindinės specialisto (-ės) funkcijos:

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų auklėtojams, vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • paskaitų, diskusijų organizavimas ir vedimas, stendinių pranešimų rengimas, klausimų-atsakymų valandėlės vaikams sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • ikimokyklinės ugdymo įstaigos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • vaikų asmens higienos įgūdžių ugdymas ir kontrolė (niežų, pedikuliozės profilaktika);
 • vaikų maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • ikimokyklinės ugdymo įstaigos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius ikimokyklinės ugdymo įstaigos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • pasiūlymų ikimokyklinės ugdymo įstaigos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją ugdymo įstaigoje, teikimas;
 • neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių prevencija;
 • užkrečiamų ligų ir rizikos veiksnių profilaktika;
 • informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas ugdymo įstaigos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl vaikų sveikatos pateikimas auklėtojui bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra įstaigoje;
 • dalyvavimas ugdymo įstaigos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose vaikų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • pagalba organizuojant vaikų imunoprofilaktiką;
 • informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą ugdymo įstaigoje;
 • visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas ugdymo įstaigoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Sorė.