Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Tikslas – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

VGK komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

 Vaiko gerovės komisijos nariai:

Komisijos pirmininkė – Dovilė Mikuckienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorė – Gintarė Danėnienė – sekretorė

Komisijos nariai:

  1. Rūta Balaševičienė – logopedė;
  2. Giedrė Poškaitienė – priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;
  3. Erika Bulvičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  4. Zita Poderienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  5. Aušrelė Končienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Jei vaikui iškilo problema tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su grupės auklėtoja. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komisija.