Priešmokyklinis/ikimokyklinis ugdymas


Nuotolinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrojo priešmokyklinio ugdymo programos aprašu, ikimokyklinio ugdymo programa ,,Miško darželis“, ilgalaikiais bei savaitiniais ugdymo planais.

Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių ugdymas fiksuojamas elektroniniame dienyne Eduka.

REKOMENDACIJOS  DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU Įsakymas 2020-03-16 Nr. V-372